Komunikat - przerwa w dostawie energii cieplnej. - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Komunikat - przerwa w dostawie energii cieplnej.

Komunikat

Zawiadamiamy, że w okresie od 30 lipca do 08 sierpnia 2018r. nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Postój ciepłowni podyktowany jest koniecznością przeglądu komina oraz wykonania nowego podłączenia nowowybudowanego wyprowadzenia mocy cieplnej z istniejącym układem technologicznym ciepłowni.

Wyżej wymienione prace możliwe są do wykonania przy całkowitym wyłączeniu ciepłowni.

Przerwa w dostawie czynnika grzewczego zostanie wykorzystana również na przeprowadzenie prac na sieciach magistralnych, a także na wykonanie nowych podłączeń do m.s.c..

Za wszelkie niedogodności związane z brakiem ciepłej wody bardzo przepraszamy.