Kontrole - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Kontrole

Lp

Zakres kontroli

Organ kontrolujący

Data rozpoczęcia kontroli

Data zakończenia kontroli

Zalecenia i wnioski

1

Postępowanie wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia, czy nie nastąpiło, w związku ze stosowanymi przez MPEC sp. z o.o. w Łomży zasadami kwalifikacji odbiorców ciepła do grup taryfowych naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Lublinie

Postanowienie nr 7/06 z dnia 10 stycznia 2006 roku

Postanowienie nr 32/06 z dnia 10 lutego 2006 roku

Zakończono postępowanie wyjaśniające bez wszczynania sformalizowanego postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Postępowanie nie dało podstaw do przyjęcia, iż w opisanej sprawie mogło nastąpić naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

2

Kontrola sanitarna Ciepłowni MPEC w Łomży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2005.09.20

Protokół nr 2009/HP/05 z dnia 2005.09.20

Doraźnych zaleceń nie wydano.

Wykonanie pomiarów środowiskowych w okresie sezonu grzewczego w terminie do 30 stycznia 2006 roku.

3

Postępowanie antymonopolowe przeciwko MPEC pod zarzutem stosowania w umowach z odbiorcami energii cieplnej nieuczciwych zapisów dotyczących warunków sprzedaży ciepła w zakresie;

- opłat abonamentowych,

- opłat w przypadku przekroczenia mocy zamówionej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Oddział w Lublinie

13 grudnia 2004 roku

Decyzja nr RLU 27/05 z dnia 22 sierpnia 2005 roku

W decyzji nie stwierdzono stosowania praktyk ograniczających konkurencję w zakresie opłat  w przypadku przekroczenia mocy zamówionej.

W decyzji uznano zapisy umów dotyczące opłat abonamentowych za przejaw stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji dominującej oraz stwierdzono zaniechanie jej stosowania od marca 2004 roku.

W konsekwencji nałożono na MPEC sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 0,1% przychodu przedsiębiorstwa za 2004 rok tj. w kwocie 23 133 zł.

Odwołanie od decyzji w tym punkcie oraz nałożonej kary złożono w dniu 7 września do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

4

Kontrola sanitarna Ciepłowni MPEC w Łomży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2004.12.03

2004.12.03

Decyzja nr 2809/D/HP/113/2004 z dnia 22.12.2004.

Protokół nr 2688/HP/2004 z dnia 2004.12.03 – uchybień nie stwierdzono

5

Postępowanie wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia, czy nie miało miejsce ze strony MPEC sp. z o.o. w Łomży naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, polegających na obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Lublinie

Zawiadomienie z dnia 2004.04.14

Postanowienie z dnia 2004.11.18

Postępowanie wyjaśniające zamknięte postanowieniem nr 132/04 z dnia 18 listopada 2004 roku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Lublinie bez wszczynania postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

6

Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub dochód gminy, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych za lata 2000 - 2003

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

2004.05.12

Kontrola zakończona wynikiem kontroli i decyzjami z 16 września 2004 roku

Wyciąg z „WYNIK KONTROLI”

Ustalenia kontroli

W trakcie przeprowadzonego postępowania kontrolnego udokumentowanego protokołem kontroli nr UKS DP.I-431-333-21a/W-4/M.Z/2004/D z dnia 20.08.2004 w zakresie:

 1. Podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r i 2001 r.
 2. Podatku od towarów i usług za miesiące:
  • od stycznia do grudnia 2000 r
  • od stycznia do listopada 2001 r
  • od stycznia do grudnia 2002 r
  • od stycznia do grudnia 2003 r
 3. Obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowego od osób fizycznych za lata 2000 – 2003
 4. Podatku od nieruchomości za lata 2000 – 2003,
 5. Podatku od środków transportowych za lata 2000 – 2003
 6. Należnych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za lata 2000 – 2003,

nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wydano decyzje:

 1. UKS.DP.I/15-431-333-21a/W-4/M.Z./2004/D/13-1/2003/04/0
 2. UKS.DP.I/15-431-333-21a/W-4/M.Z./2004/D/13-1/2002/04/0
 3. UKS.DP.I/15-431-333-21a/W-4/M.Z./2004/D/11-1/2001/04/0

kwota zobowiązań podatkowych wynikająca z powyższych decyzji wynosi 2895,00 zł.