RZiS, RPP, ZKW - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

RZiS, RPP, ZKW

2013

Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Zestwienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w 2014 i 2015 roku