bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

RPUPP_zal_01

Załącznik Nr 1

do Ramowego Programu Uproszczonej Procedury Przetargowej dotyczący zakupu energii elektrycznej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

1. Zakup energii elektrycznej na cele przedsiębiorstwa, będzie prowadzony w oparciu o zasady niżej określone.

2. Zakup energii elektrycznej będzie prowadzony w oparciu o zapytanie ofertowe kierowane do wybranych dostawców energii elektrycznej. Zamawiający skieruje zapytania ofertowe do min. 5-ciu dostawców (sprzedawców) energii elektrycznej.

3. Podstawą do określenia ilości zakupu (zamówienia) energii elektrycznej przy porównaniu złożonych przez dostawców ofert, będzie wielkość zużycia energii za rok poprzedni.

4. Zamawiający w zapytaniu ofertowym poda:

        1) przewidywany wolumen zakupu w [MWh], w poszczególnych grupach taryfowych i     strefach czasowych,

         2) liczbę punktów poboru w poszczególnych grupach taryfowych.

 5. Oferent winien podać w składanej ofercie:

        1)  cenę energii elektrycznej w danej grupie taryfowej i w poszczególnych strefach,

        2)  wielkość opłaty handlowej w danej grupie taryfowej.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi dostawcami, w szczególności złożenia przez nich ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem, że cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż zaoferowana w pierwszej złożonej ofercie.

7. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o porównanie zsumowanych kosztów zakupu energii elektrycznej w poszczególnych grupach i strefach czasowych oraz opłaty handlowej oferowanych przez dostawców (sprzedawców). Kryterium wyboru będzie najniższa łączna suma kosztów przy określonym przez Zamawiającego wolumenie zakupu.

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podawania przyczyny.