Przedmiot działalności - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki

 • 35.30.Z. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • 36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • 42.21.Z. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • 42.22.Z. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 • 43.22.Z. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 • 49.41.Z. Transport drogowy towarów,
 • 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 70.22.Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • 77.12.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych