Władze - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Władze

Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łomży.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy,
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 3. udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 5. zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

 • Andrzej Grodzki     - Przewodniczący
 • Zdzisław Szanciło  - Zastępca Przewodniczącego
 • Daniel Oliva          - sekretarz
 • Adam Wilemajtys  - członek
 • Marek Rutkowski   - członek
 • Henryk Piekarski   - członek

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
 2. coroczna ocena sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 3. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 4. stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzieleniu Zarządowi pokwitowania.
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Zarząd Spółki jest etatowy i wykonuje funkcje zarządzania Spółką jako podmiotem działalności gospodarczej.

W skład Zarządu wchodzą:

- Radosław Żegalski - Prezes Zarządu Spółki

Do dokonywania czynności prawnych, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki oraz reprezentowania jej, upoważniony jest Prezes Zarządu. Zarząd udzielił prokury Pani Elżbiecie Truszkowskiej zatrudnionej na stanowisku Głównej Księgowej, Panu mgr inż. Zdzisławowi Pisowodzkiemu zatrudnionemu na stanowisku Głównego Inżyniera, Pani Danucie Fronczek zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Ochrony Środowiska.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.