Rejestry, archiwa - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
bip-logo.png

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Rejestry, archiwa

Informacje nt. rejestrów, ewidencji MPEC Sp. z o.o. w Łomży

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Łomży prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

LABORATORIUM

 1. Ewidencja parametrów badanej wody surowej, uzdatnianej i sieciowej w Ciepłowni Miejskiej,
 2. Rejestr analiz jakości paliwa dostarczanego i spalanego bezpośrednio w jednostkach kotłowych,
 3. Rejestr badań części palnych w żużlu,
 4. Rejestr ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów.
 5. Rejestr wykonywanych usług w zakresie analiz węgla.

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI I WĘZŁÓW

 1. Rejestr interwencji pogotowia ciepłowniczego,
 2. Rejestr awarii sieci cieplnych,
 3. Rejestr awarii węzłów ciepłowniczych,
 4. Rejestr pracy węzłów grupowych W – I, W – II, W – III.

CIEPŁOWNIA MIEJSKA

 1. Raport dzienny pracy kotłów, pomp, urządzeń SUW,
 2. Rejestr ubytków wody sieciowej,
 3. Raport z ruchu SUW,
 4. Raport dzienny pracy pomp,
 5. Raport dzienny pracy kotłów i sieci cieplnej,
 6. Rejestr zużycia węgla,
 7. Rejestr zużycia energii cieplnej na potrzeby własne,
 8. Rejestr dobowego zużycia energii elektrycznej,
 9. Rejestr usterek ( awarii) w obiekcie Ciepłowni Miejskiej,
 10. Rejestr wydawanych poleceń pisemnych i ustnych,
 11. Rejestr gospodarki paliwowo – smarnej.
 12. Rejestr kontroli temp. składu węglowego,
 13. Rejestr przeglądu i remontów elektrycznych urządzeń napędowych,
 14. Rejestr zarządzeń dla elektryków.

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 1. Dziennik korespondencyjny pism wychodzących i przychodzących,
 2. Rejestr zarządzeń i poleceń wewnętrznych,
 3. Rejestr kontroli zewnętrznych,
 4. Rejestr pieczęci
 5. Rejestr druków ścisłego zarachowania,
 6. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego

BHP

 1. Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy,
 2. Rejestr wypadków przy pracy,
 3. Rejestr szkoleń z zakresu bhp,

DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH

 1. Ewidencja (kartoteka) urlopów,
 2. Rejestr zwolnień lekarskich,
 3. Rejestr pracowników przyjętych i zwolnionych z pracy,
 4. Rejestr akt osobowych,
 5. Rejestr delegacji służbowych,
 6. Rejestr kar porządkowych,
 7. Rejestr dofinansowania do wczasów z ZFŚS,
 8. Rejestr zaświadczeń lekarskich – badania wstępne, kontrolne, okresowe,
 9. Rejestr kursów bhp,
 10. Rejestr świadectw kwalifikacyjnych dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne,
 11. Rejestr zaświadczeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 12. Rejestr udzielonych pożyczek z ZFŚS,
 13. Rejestr wykorzystania ZFŚS przez pracowników,
 14. Rejestr zaświadczeń kwalifikacyjnych „D” i „E”,
 15. Rejestr dzieci pracowników wyjeżdżających na kolonie, obozy, itp.
 16. Rejestr wysłanej dokumentacji w sprawie kapitału początkowego,
 17. Rejestr zapomóg dla emerytów i rencistów,
 18. Rejestr dofinansowania do karnetu na basen z ZFŚS,

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

 1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 2. Ewidencja podatku VAT należnego i naliczonego.