Loading color scheme

Krok po kroku

Przyłącz się do sieci MPEC Sp. z o.o. w Łomży.

Jeśli dokonałeś słusznego wyboru i chcesz żeby Twój obiekt został przyłączony do miejskiej sieci cieplnej - pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, a następnie zawarcie umowy sprzedaży ciepła. Aby tego dokonać należy zgłosić się do Działu Projektowania i Obsługi Odbiorców przy ul. Kopernika 9a (parter) z następującymi dokumentami:

Odbiorcy prywatni:

  • tytuł prawny do obiektu tzn. każde uprawnienie do władania obiektem (np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa);

Pozostali odbiorcy:

  • tytuł prawny do obiektu;
  • wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub inny dokument upoważniający do prowadzenia działalności, czy dokument umowa spółki cywilnej (w przypadku takiej spółki);
  • nr NIP;

Po podpisaniu umowy o przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej i zrealizowaniu inwestycji należy zgłosić się ponownie do Działu Projektowania i Obsługi Odbiorców w celu podpisania projektu umowy o sprzedaży ciepła. Podpisanie ww. umowy oraz zlecenia na rozpoczęcie dostawy ciepła stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży dostawy ciepła do Twojego budynku.

Opłaty za ciepło

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. w Łomży, która stanowi zbiór cen, stawek i opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sposoby dokonywania obciążeń za dostarczone ciepło.

MPEC Sp. z o.o. w Łomży w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłem stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami ciepła następujące rodzaje opłat:

Opłata zmienna, stanowiąca iloczyn zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym, zmierzonego urządzeniem pomiarowym (ciepłomierzem) zainstalowanym w węźle cieplnym i ceny 1 GJ wynikającej z cen taryfy dla ciepła, składająca się z:

  • opłaty za energię cieplną,
  • opłaty za usługi przesyłowe.

Roczna opłata stała, płatna w 12 miesięcznych ratach, składająca się z:

  • opłaty za moc zamówioną, wynikającej z cen taryfy dla ciepła i ilości zamówionej mocy cieplnej,
  • opłaty za usługi przesyłowe, wynikającą z cen taryfy dla ciepła i ilości zamówionej mocy cieplnej.

mpec cem foto zimaO wprowadzeniu zmiany cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani w ciagu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie nowych cen i stawek opłat.

Reklamacje dotyczące wystawionych za ciepło faktur bądź zakłócenia w dostawie ciepła należy zgłaszać w Dziale Projektowania i Obsługi Odbiorców.

Przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.  zima może być piękna.

 

 Wzory wniosków i pism do pobrania: