Przepisy

Przepisy dotyczace odpadów

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.)