Loading color scheme

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska są obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa.

Art. 275 Ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązane są te przedmioty, które z niego korzystają. Wynika z niego zasada „zanieczyszczający płaci”, która jest jedną z naczelnych zasad ekologicznych wykorzystywanych jako narzędzie dbałości o środowisko naturalne.

Każde przedsiębiorstwo, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim to środowisko zanieczyszcza. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ponosi opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze spalania miału węglowego w kotłach, ze spalania paliw przez środki transportu będące w zasobach Spółki, jak również za pobór wody ze studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Ciepłowni Miejskiej w Łomży.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dokonywane są na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na podstawie sporządzonego przez przedsiębiorstwo sprawozdania.

Pieniądze pozyskane z tytułu opłat zasilają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i są przeznaczane na szeroko pojmowaną jego ochronę. Zanieczyszczając środowisko, paradoksalnie współfinansujemy inwestycje służące poprawie sposobu korzystania z jego zasobów, na przykład budowa systemu odpylania spalin w kotłowni, czy budowa oczyszczalni ścieków na lokalnym terenie.