Pozwolenie Zintegrowane - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane

Ciepłownia Miejska w Łomży to instalacja przemysłowa, energetycznego spalania, która  jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w świetle Dyrektywy Unii Europejskiej nr 96/61/WE zwaną Dyrektywą IPPC ( Integrated Pollution Prevention and Control)  i  ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późń. zm.). MPEC w Łomży Sp. z o.o. po złożeniu wniosku uzyskał taką decyzję  znak: GKO. 7644-5/05 wydaną przez Urząd Miejski w Łomży w dniu 24.05.2006r. z mocą obowiązywania do 24 maja 2016 roku. Dokument pozwolenia zintegrowanego zawiera  całościowe podejście zakładu do ochrony środowiska realizowane poprzez uzyskanie warunków korzystania ze środowiska dla wszystkich sektorów wpływu działalności instalacji na środowisko: powietrze, woda i ścieki, odpady, promieniowanie, hałas. Obok szczegółowej informacji o naszej instalacji, np.  dane o parametrach technicznych kotłów i urządzeniach współpracujących, jak układy odpylające, zawiera warunki poboru np. wody surowej ze studni głębinowych i warunki wprowadzania do środowiska rodzajów zanieczyszczeń poddawanych monitorowaniu np. SO2, NO2  i pyły wprowadzane z emitora ciepłowni do powietrza. Określa również ilości,  które instalacja może wprowadzać do środowiska bez jego uszczerbku.  Ten dokument ustala  sposoby monitorowania poszczególnych elementów środowiska np. gospodarowanie i odzysk wytworzonymi odpadami  i zobowiązuje zakład do podejmowania działań zapobiegających i minimalizujących negatywne oddziaływanie  i wpływ na środowisko naszej instalacji. Każdorazowa istotna zmiana  w instalacji wymaga zmiany w pozwoleniu zintegrowanym , i tak po realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta Łomża” , uzyskaliśmy zmianę pozwolenia zintegrowanego decyzją Urzędu Miejskiego w Łomży znak: GKO. 7642 -6/08 z dnia 09.07.2008r.

:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Spółka z o. o. uczestniczy we wspólnotowym  systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Decyzja na wprowadzanie do powierza określonych ilości ton dwutlenku węgla została udzielona przez Urząd Miejski w Łomży w zezwoleniu znak: GKO.7644-04/06 z dnia 16.06.2006r. zm. znak: GKO.7642 -1/09 z dnia 10.02.2009r. i obowiązuje do 31 grudnia 2014 roku.  Roczne Ilości dwutlenku węgla emitowanego do środowiska   są ustalane na podstawie zużycia paliwa w kotłach  i badań analitycznych spalanego miału węglowego  i rozliczane po uzyskaniu pozytywnych decyzji z weryfikacji rocznych raportów emisji CO2.