Wnorowski Jerzy

Wybierz kontakt:

Kontakt

Z-ca Przewodniczącego KZ NSZZ

Adres:
ul. Ciepła 16 18-400 Łomża

Telefon: 86 216 33 39

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej