Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Wyjaśnienie Zarządu MPEC Sp. zo.o. w Łomży

Odnosząc się do artykułu pt. '"Ekstra pensja" od MPEC-u ' opublikowanego na jednym z portali łomżyńskich, w którym mocno i nieprawdziwie analizowane są wypłaty wynagrodzeń naszych pracowników, uważamy za stosowne przedstawić naszym Odbiorcom właściwe informacje i odnieść się tym samym do cytowanego artykułu. Prawdą jest, że MPEC jako przedsiębiorstwo wypłaca swoim pracownikom wynagrodzenie za pracę i jest ono zróżnicowane w zależności od zakresu obowiązków każdego z pracowników. Prawdą jest też, że MPEC jako przedsiębiorca wypłaca swoim pracownikom premię uznaniową. Na „średnią płacę w przedsiębiorstwie"  (jak sama nazwa tłumaczy) składają się wynagrodzenia pracowników, którzy zarabiają np.  A zł, czy 2,5 razy A zł.

Należy zauważyć, że w mijającym roku odnotowaliśmy, wyjątkowo, wysoki poziom absencji chorobowej. Średnia wieku zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników wynosi ok. 50 lat. Z tytułu zwolnień lekarskich zaoszczędziliśmy na funduszu wynagrodzeń kwotę o 50 % wyższą w stosunku do świadczeń ZUS za rok ubiegły. Głównie dzięki temu dodatkowa premia (w tym roku wypłacona jednorazowo) została wypłacona, w zróżnicowanej wysokości, wszystkim pracownikom (oprócz zarządu), a jej wysokość wynikała z zakresu wykonywanych obowiązków i ilości przepracowanych dni w ciągu roku.

Dlaczego wg nas Pan Prezydent ocenił że : „Mijający rok był dla przedsiębiorstwa bardzo dobry"

  1. We właściwym momencie zawarliśmy kilkuletnie umowy na dostawę węgla. Obecne ceny węgla są o ponad 30 % wyższe.
  2. Wynegocjowaliśmy niższe stawki za transport węgla koleją w kontrakcie kilkuletnim
  3. Zakupiliśmy w najniższym cenowo momencie uprawnienia do emisji CO2, co przełożyło się na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa.
  4. Po raz pierwszy w historii firmy wzięliśmy udział w przetargu na świadectwa efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty. W przypadku wygranego przetargu nie będziemy zmuszeni obciążać Odbiorców ciepła tzw. opłatą zastępczą.
  5. Odpowiednimi decyzjami technicznymi i w wyniku współpracy z ośrodkami naukowymi doprowadziliśmy do przeprowadzenia pierwszego etapu obniżania strat przesyłowych sieci ciepłowniczej. Pierwsze efekty będą znane już na początku przyszłego roku.

Przedstawione działania wpłynęły na obniżenie ceny energii cieplnej w 2016 roku.  W roku 2017  przedsiębiorstwo planuje kolejną obniżkę cen ciepła, pomimo iż rosną ceny węgla oraz innych surowców energetycznych w Polsce i na całym świecie.

Z wyrazami szacunku

Zarząd MPEC