Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Informacja nr 1/2017

Koniec roku kalendarzowego to właściwy moment na przeprowadzenie analizy działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, podsumowanie i weryfikację  celowości podjętych przedsięwzięć  w minionych 12 miesiącach jakie zostały postawione Zarządowi Spółki. To również czas weryfikacji dokonań i ich efektów stawianych przez Zarząd pracownikom przedsiębiorstwa. Wytyczne stawiane Zarządowi są dość proste – rozwój przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych z możliwych cen usług ciepłowniczych. Dla  łomżyńskiego MPEC-u miniony rok  to okres bardzo pracowity, zaznaczony realizacją wielu  dotychczas nie wdrażanych zadań.

Wiadomym jest naszym Odbiorcom, że ceny naszych usług w poprzednim roku zmalały o blisko 3 %, co oznacza w rzeczywistości  dla przedsiębiorstwa blisko  1 mln zł mniej wpływów z tytułu sprzedaży w ciągu roku. Obniżenie  ceny za 1 GJ sprzedanej energii cieplnej stało się możliwe dzięki wielu działaniom, realizowanym na wielu polach eksploatacji, chociażby udanym negocjacjom cenowym z naszymi dostawcami materiałów czy przewoźnikami, odpowiedniej i skutecznej reakcji na wahania cen giełdowych uprawnień do emisji CO2. Bardzo istotnym było zawarcie na korzystnych warunkach i w odpowiednim momencie umowy na dostawę paliwa - miału węglowego. Umowa ta mimo obecnym wzrostom cen (30%) tego paliwa w Polsce i na całym świecie, gwarantuje nam w następnym roku ceny na niższym poziomie. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom w bieżącym roku stawki naszych usług nie wzrosną a zostaną obniżone.

W 2016 roku wprowadziliśmy w  przedsiębiorstwie nową formę pracy zespołowej  poprzez powoływanie zespołów zadaniowych do realizacji konkretnych opracowań studyjnych. Uczestniczyli w nich wyłącznie nasi pracownicy, przydzielani  odpowiednio do  zadań przy uwzględnieniu ich kwalifikacji do realizacji danego opracowania. Przez szereg miesięcy realizowaliśmy analizy dotyczące optymalizacji produkcji oraz przesyłu ciepła. Dzięki zaangażowaniu w te prace udało się bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów ograniczyć straty na przesyle z ponad  15 do 14 % w 2016 roku. Oszczędności z tytułu obniżenia strat to ok. 0,2 mln zł. Kolejny zespół zadaniowy wykonał samodzielnie dokumentację przetargową dotyczącą świadectw efektywności energetycznej i po raz pierwszy w historii MPEC przystąpił do przetargu. Oszczędności z tego tytułu mogą wynieść  także ok. 0,2 mln zł.

Jak wspominaliśmy wcześniej rok 2016 obfitował w absencję chorobową, która jest pośrednio związana z wiekiem naszej załogi. Przypomnijmy, że średnia wieku w zakładzie to 50 lat. Wypłaty świadczeń chorobowych to kolejne oszczędności mające bezpośredni związek z naszymi pracownikami  i te wyniosły ok. 0,2 mln zł. Przedsiębiorstwo dokonało też szereg innych, mających mniejszy wpływ finansowy, oszczędności.

W ten Nowy Rok wchodzimy z przekonaniem, że dzięki motywacji naszej załogi i dalszemu naszemu wspólnemu zaangażowaniu będzie możliwa  realizacja naszych planów, kolejnych pomysłów innowacyjnych i związanych  z nimi zadań

Z wyrazami szacunku

MPEC