Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Informacja nr 2/2017

MPEC Sp. z o.o. w Łomży odnosząc się do artykułu opublikowanego w dniu 15 lutego 2017 roku  pt. „W grudniu zyski MPEC gwałtownie spadły" oraz serii artykułów „Skrywana historia pierwszej czternastki w MPEC" publikowanych na jednym z Łomżyńskich portali internetowych informuje:

Wypracowywany zysk przez Spółkę w ciągu trwania roku jest zmienny i wynika z charakteru sezonowości. Oznacza to, że zawsze w miesiącach letnich Spółka ponosi straty z tytułu sprzedaży energii cieplnej a w miesiącach zimowych generuje zyski, które powinny pokryć straty letnie. W upublicznionych zestawieniach zostały zawarte wartości miesięczne i one odzwierciedlają chwilowe stany kondycji przedsiębiorstwa. Informujemy, że  MPEC ma obowiązek uczestniczenia w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 i z tego faktu wynika konieczność corocznego zakupywania uprawnień do emisji i obowiązek rozliczania w systemie ETS. Koszty wynikające z tego obowiązku wyniosły w 2016 roku ok. 1,4 mln zł i zgodnie z zasadami rachunkowości zostają one uwzględnione w rachunku zysku i strat na koniec roku tj. w miesiącu grudniu. W związku z tym MPEC musi przewidzieć te wydatki. Wydaje się wiec absurdalne stwierdzenie zawarte w artykule, że nastąpiła jakaś „katastrofa" w miesiącu grudniu. Uważamy że nie powinno się na podstawie wyrywkowych danych wyciągać jakichkolwiek wniosków i ocen.

MPEC nie robi też żadnej tajemnicy z faktu wypłacenia swoim pracownikom dodatkowego wynagrodzenia w miesiącu grudniu ubiegłego roku. Każdy powinien być wynagradzany za należycie wykonaną pracę,  szczególnie jeżeli wymaga ona specjalistycznej wiedzy i ciągłego podnoszenia  kwalifikacji w specyficznej branży ciepłowniczej. Tak też się stało. Podjęte działania w sferze płac są jak najbardziej przemyślane i świadome, mają związek z realizowaną nową strategią firmy, zmierzającą do zgromadzenia środków pieniężnych niezbędnych na realizację przyszłych inwestycji w zakresie dostosowania do nowych wymogów środowiskowych, wymaganych unijnym prawem. Wdrażana strategia została uzgodniona z Właścicielem Spółki i przewiduje wykorzystanie osiąganych zysków rocznych w całości na  wymienione powyżej cele inwestycyjne.

Zarząd MPEC Sp. z o.o. w Łomży