Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Oświadczenie w sprawie wynagrodzeń pracowników MPEC Sp. z o.o. w Łomży

oswiadczenie 20170217 01 

Oświadczenie Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Łomży w sprawie wynagrodzeń>>>>>>>>