Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P08. Idzie lato będzie, będzie podwyżka ciepła

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

 Idzie lato, będzie podwyżka ciepła

 cz. 23 maja 2013

 portal 4lomza.pl

Gazeta Bezcenna nr 509

Wyciąg z analizy techniczno – ekonomicznej IGCP za 2011 rok

Lp.

 IGCP

Wyszczególnienie

Za moc zamówioną

Cena za ciepło

Nośnik ciepła

Opłata miesięczna przesył stała

Opłata miesięczna  przesył zmienna

Średnia cena ciepła

Ilość sprzedaży ciepła

Średnia cena zaopatrzenia ciepła

Wskaźnik wzrostu taryfy

 

Średnia ze 171 przedsiębiorstw

6.338,58

27,80

14,83

2.353,43

10,73

31,25

1.122.271

46,15

+6,01

115

MPEC Łomża

4.977,26

20,95

8,40

2.348,82

 

11,22

30,56

598.510

46,87

+ 2,0

131

Białystok

4.460,35

26,44

11,22

2.705,44

13,87

33,66

3.703.989

50,75

+5,32

265

Suwałki

6.356,40

20,73

18,49

3.445,27

11,49

-

910.761

43,31

+7,1

292

Zambrów

4.840,97

26,45

11,38

-

-

-

183.807

44,14

+7,4

112

Piła

4.385,77

29,7

18,98

2.657,35

13,9

37,18

578.069

55,89

+6,1

142

Chełm

5.843,37

24,35

10,22

3.593,05

12,51

31,99

705.977

46,91

+7,7

173

Inowrocław

4.084,08

25,33

18,83

2.343,27

14,78

31,86

718.096

48,45

+3,23

237

Puławy

6.470,51

58,45

-

2.811,31

12,14

-

606.083

42,82

+21,0

262

Stargard

5.233,51

25,61

27,99

2.687,21

14,30

-

587.083

51,57

+10,92

          147

Ciechanów

3.501,02

30,24

14,37

2.491,27

12,27

33,24

582.044

46,17

+5,8

          180

Jelenia Góra

4.007,91

29,07

-

1.155,00

11,32

-

471.500

51,68

+12,0

114

Biała Podlaska

6.512,44

25,24

23,91

2.885,91

11,23

32,99

500.694

47,57

+6,71

Max

 

16.171,27

64,58

58,88

5.289,55

18,81

78,83

33.744.573

80,74

+21,0

Min.

 

1.668,51

11,96

2,68

656,42

1,31

16,88

24.227

33,09

-2,3

 

MPEC Łomża 2012 r.

5.348,33

22,30

9,09

2.594,46

12,01

32,49

608.891

49,54

+10,9

Średnia cena zaopatrzenia ciepła w MPEC  Łomża w 2011 roku była na poziomie średniej krajowej (róznica 1,5%).

Porównywanie przedsiębiorstw ciepłowniczych tylko na podstawie średniej ceny zaopatrzenia w ciepło jest obarczone błędem związanym z różnorodnością rozwiązań w systemach sieci ciepłowniczych np:  w zakresie topografii terenu , rozległości sieci, jej rozprowadzenia (pierścieniowo, promieniście), rozmieszczenia sieci  względem źródła,   własności  sieci i węzłów ciepłowniczych i związanych z tym kosztów utrzymania.  Na te wymienione okoliczności przedsiębiorstwo ciepłownicze praktycznie nie ma wpływu.  Zatem nie jest to porównanie obiektywne.  Dla porównania między sobą poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych najbardziej miarodajną jest  "cena za ciepło" (druga kolumna danych)  wskazująca na efektywność pracy Ciepłowni. Koszty wytwarzania ciepła zależą od poziomu technologicznego, poziomu zorganizowania pracy, uzyskiwanej sprawności, kosztów zaopatrzenia w paliwo, energie elektryczną, a na  te elementy wpływ ma przedsiębiorstwo ciepłownicze.  W takim porównaniu MPEC Łomża należy do czołowych przedsiębiorstw w kraju. Średnia krajowa  cena za ciepło (druga kolumna danych w tabeli) w 2011 roku była o 33% wyższa niż w Łomzy.

Niemal 11%-owy wzrost ceny odnosi się do wskaźnika wzrostu taryfy w 2012 roku . Rzeczywisty wzrost ceny zaopatrzenia ciepła wyniósł w 2012 roku 5,7% (49,54 zł/GJ : 46,87 zł/GJ).

Dane IGCP za 2012. Pozycja MPEC sp. z o.o. w Łomży na tle województwa podlaskiego i kraju przedstawiają wykresy w tym raporcie IGCP.

Odnośnie porównywania wynagrodzeń.

Każde porównanie ma sens tylko wtedy kiedy   zestawiane  wartości są sprowadzone do wspólnego mianownika. Nie można porównywać danych odnoszących się do zupełnie innej bazy (podstawy).  W naszej ocenie dane określone we fragmencie publikacji „To dużo więcej niż wyliczane przez GUS przeciętne wynagrodzenie, które w ubiegłym roku w kraju przekroczyło 3 500 zł, ale nawet znacząco więcej niż średnia płaca w Warszawie, która oscylowała wokół 4,8 tys. zł.” odnoszą się  tylko i wyłącznie do średniej płacy bez składki na ubezpieczenia ZUS i świadczeń pracowniczych, które to składniki zostały dodane do wyliczeń płacy w MPEC Łomża.