Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Nowa Taryfa dla ciepła

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 12 grudnia 2017 roku zatwierdził nową Taryfę dla Ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. Decyzja Prezesa URE i treść Taryfy zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 15 grudnia 2017 roku pod poz. 4655. Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Taryfa 01.01.2018r