Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P09. Przyjazne ciepło z MPEC

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

 Przyjazne ciepło z MPEC - więcej>>

 piątek, 20.12.2013 12:39

 TV Narew