Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P15. Sieć ciepłownicza MPEC - video

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

Sieć ciepłownicza MPEC - video  - więcej >>

pon. 27 stycznia 2014

 Redakcja Narew