Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

P32. Podstwaowe zasady rozliczeń za ciepło

 

TYTUŁ lub treść PUBLIKACJI  DATA ŹRÓDŁO KOMENTARZ  MPEC 

Podstawowe zasady rozliczeń za ciepło - więcej >>

sobota, 24.05.2014 09:50, Autor: K.S

Redakcja Narew