Loading color scheme

Wytwarzanie energii cieplnej

kociolCiepłownia Miejska w Łomży jest to instalacja energetycznego spalania uruchomiona w grudniu 1979r. Na terenie Ciepłowni Miejskiej eksploatowana jest instalacja energetycznego spalania zaliczana do grupy ciepłownie zawodowe. Obecnie, jedynym procesem technologicznym w ciepłowni i jednocześnie jedynym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza - jest proces spalania miału węglowego w celu produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, prowadzony w 5 kotłach wodnych o różnej wydajności cieplnej oraz zróżnicowanych parametrach eksploatacyjnych, wyposażonych w odpylacze mechaniczne i jeden filtr elektrostatyczny. Produkt – ciepło po uwzględnieniu potrzeb własnych obiektu (cele technologiczne instalacji, centralne ogrzewanie budynków na terenie ciepłowni i zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową), jest dostarczane wyłącznie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

001Budynek Ciepłowni wyposażony jest w instalację technologiczną i kotły WR-25 szt. 3 (K-1), (K-2), (K-3) wraz z pionem socjalno-biurowym z jednej strony i rozbudowaną częścią od strony ściany szczytowej północnej, w której znajduje się instalacja kolejnych kotłów WRp-46/WRm-38 (K-4), WRp-46/WRm-30 (K-5). W centralnej części terenu umiejscowiony jest czynny emitor, połączony napowietrznymi kanałami spalin i układami odpylającymi z kotłami, poprzez który odprowadzane są do powietrza spaliny wytworzone w procesie spalania w kotłach. W bliskim sąsiedztwie emitora naprzeciwko Budynku Głównego Ciepłowni znajduje się wydzielona i oznakowana strefa ujęcia podziemnego wody, wykorzystywanej na potrzeby technologiczne oraz socjalno-bytowe Ciepłowni. Woda pobierana ze studni głębinowych trafia do budynku Stacja Uzdatniania Wody, który połączony jest ciągiem komunikacyjnym pieszym na poziomie pierwszego piętra z Budynkiem Głównym Ciepłowni.

Na terenie Ciepłowni są wydzielone dwie strefy składowania:

  • plac składu węgla o powierzchni 9 720 m2 przeznaczony do gromadzenia miału węglowego spalanego w kotłach ciepłowni;
  • plac składu żużla i popiołu o powierzchni 2 535 m2 przeznaczony do okresowego gromadzenia żużla, popiołów i pyłów z kotłów.

Obecnie, na terenie Ciepłowni Miejskiej znajduje się 5 kotłów energetycznych, trzy kotły WR-25 (K-1, K-2, K-3), jeden kocioł WRp-46/WRm-38 (K-4) oraz jeden kocioł WRp-46/WRm-30 (K-5). Wszystkie powyższe kotły są kotłami wodnymi, rusztowymi, opalanymi miałem węglowym o wartości opałowej 20 ÷ 22 GJ/Mg. Kotły usytuowane są w szeregu.

Dane ogólne zainstalowanych kotłów w Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ulicy Ciepłej 16.

Kocioł Kocioł K-1 Kocioł K-2 Kocioł K-3 Kocioł K-4 Kocioł K-5
Typ kotła Rusztowy w ekranach szczelnych Rusztowy wodnorurkowy w opancerzeniu ciężkim Rusztowy w ekranach szczelnych Rusztowy w ekranach szczelnych Rusztowy w ekranach szczelnych

Moc zainstalowana [MW]

29 29 29  38 30
Rodzaj paliwa Węgiel kamienny Węgiel kamienny Węgiel kamienny Węgiel kamienny Węgiel kamienny

Sprawność [%]

82 83 82 84 84