Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Dział Projektowania i Obsługi Odbiorców

Dział Projektowania i Obsługi Odbiorców znajduje się przy ul. Kopernika 9a, na parterze. Tam też mieści się kasa, w której wpłat można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.

Kontakt:

 • Kierownik Działu -                                             
 • Z-ca Kierownika Działu - główny projektant         Artur Klimaszewski        
 • Projektant                    – inżynier budowy            Janusz Filipkowski
 • Inspektor ds umów i rozliczeń                          Krystyna Piaścik

Klientów obsługujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

W Dziale Projektowania i Obsługi Odbiorców uzyskasz informacje o:

 • Żródłach energii cieplnej, w tym doradztwo w zakresie wyboru źródła ciepła,
 • Procedurze i kosztach przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • Technicznych warunkach przyłączenia i dostawy ciepła do obiektu,
 • Finansowych warunkach przyłączenia i dostawy ciepła do obiektu,
 • Możliwości zawierania umów sprzedaży ciepła,
 • Przewidywanych przerwach remontowych w dostawie ciepła.

Ponad to w Dziale Projektowania i Obsługi Odbiorców możesz:

 • Otrzymać materiały informacyjne i aktualną taryfę dla ciepła,
 • Skorzystać z porady technicznej związanej z zużyciem ciepła,
 • Sprawdzić swoją fakturę za ciepło,
 • Złożyć reklamację.