Informacje - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Informacje

1. Informacja o strukturze paliw pierwotnych wynikająca z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Informacja o strukturze paliw pierwotnych i wpływie procesu wytwarzania ciepła na środowisko zamieszczona jest na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Kopernika 9A.

2. Informacja dotycząca art.116 ust. 13 Ustawy OZE

2016 rok

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku kalendarzowym 2016 wyniósł 0%.

2015 rok

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku kalendarzowym 2015 wyniósł 0%.