Procedura przyłączenia - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Procedura przyłączenia

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej – krok po kroku

Krok I. Rozpoczynamy od złożenia w Dziale Projektowania i Obsługi Odbiorców MPEC Sp. z o.o. w Łomży wniosku o wydanie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Łomży w zakładce "Wzory wniosków i pism". Złożenie i rozpatrzenie wniosku nie wymaga wnoszenia żadnych opłat. Wniosek o przyłączenie danego obiektu do sieci ciepłowniczej składa osoba posiadającą tytuł prawny do obiektu tzn. każde uprawnienie do władania obiektem (np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa). W szczególnych sytuacjach wnioskować może również wykonawca obiektu, który potrzebuje ogrzewania go w trakcie budowy.

Krok II. Wnioskujący dołącza do wniosku aktualną odbitkę mapy zasadniczej z zaznaczonym obiektem i rzut kondygnacji z zaznaczoną lokalizacją pomieszczenia na węzeł cieplny.

Krok III. Rozpatrzenie wniosku przez MPEC

a/ pozytywne , przy spełnieniu warunków:

 • brak przeszkód natury technicznej,
 • brak przeszkód natury prawnej tzn. istnieje możliwość uzyskania zgody od każdego właściciela gruntu, przez który będzie przebiegała sieć i przyłącze do dysponowania terenem i istniejącymi na nim nieruchomościami na cele budowlane,
 • opłacalność inwestycji mierzona wewnętrzną stopą zwrotu (IRR).

b/ negatywne, jeżeli w wyniku analizy okaże się, że jeden lub kilka z ww. warunków nie mogą być spełnione MPEC Sp. z o.o. w Łomży odmawia przyłączenia, informując jednocześnie o tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej może nakazać wykonanie przyłącza, o ile uzna że odmowa jest nieuzasadniona.

Krok IV. Wnioskujący otrzymuje warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej oraz projekt umowy przyłączeniowej.

Krok V. Podpisanie umowy przyłączeniowej, która zawiera wszystkie podstawowe terminy, rozliczenia, wzajemne zobowiązania stron.

Krok VI. Realizacja inwestycji, w tym prace projektowe.

Główne zadania po stronie inwestora:

 • wykonanie projektu technologii węzła cieplnego,
 • wykonanie projektu elektrycznego i automatyki węzła cieplnego,
 • przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny zgodnie z PN-B-02423 – „Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.”,
 • wykonanie  instalacji elektrycznej, oświetleniowej wewnątrz pomieszczenia węzła,
 • budowa i montaż węzła cieplnego w określonym terminie,
 • podłączenia węzła od strony elektrycznej,
 • wykonania podłączenia węzła po stronie instalacyjnej (niskich parametrów),
 • wniesienie opłaty przyłączeniowej określonej w umowie.

Główne zadania po stronie Dostawcy:

 • opracowanie projektu przyłącza cieplnego w określonym terminie,
 • uzgodnienie projektów: technologii węzła cieplnego, elektrycznego i automatyki, przyłącza,
 • wykonanie przyłącza cieplnego do budynku,
 • połączenie węzła po stronie wysokich parametrów,
 • zainstalowanie w pomieszczeniu węzła cieplnego układu pomiarowo – rozliczeniowego wraz z osprzętem,
 • odbiór końcowy: technologii węzła cieplnego, przyłącza cieplnego, robót elektrycznych i automatyki dotyczących węzła,

Krok VII. Odbiór pozytywny wykonanego węzła cieplnego przez właściwe służby techniczne.

Krok VIII. Zawarcie umowy sprzedaży ciepła z MPEC Sp. z o.o. w Łomży.

Krok IX.  Rozpoczęcie dostawy ciepła do wnioskującego.