Sposób na ogrzewanie - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przyłącz się

Wszystkim z Państwa ceniącym czas, komfort, ekologię, bezpieczeństwo oferujemy najbardziej przyjazny sposób na ogrzewanie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. dostarcza energię cieplną dla 75% Łomży i ogrzewa ok. 85% powierzchni mieszkalnej. Odbiorcami ciepła są: spółdzielnie mieszkaniowe, MPGKiM, wspólnoty mieszkaniowe, odbiorcy indywidualni, instytucje publiczne, przemysł i rzemiosło.

Sieć ciepłownicza to ok. 72 km rurociągów ciepłowniczych wysokoparametrowych w tym ok. 56 km rurociągów wykonanych w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Przetworzenie wysokich parametrów nośnika ciepła na takie jakie są w instalacjach odbiorczych zachodzi w 750 węzłach cieplnych. Zdecydowana większość z nich to nowoczesne urządzenia wyposażone w najwyższej klasy automatykę.

Nowoczesność.

 • Praca Ciepłowni Miejskiej jest na bieżąco kontrolowana systemem komputerowym.
 • Praca węzłów cieplnych znajduje się pod stałą kontrolą systemu monitoringu, który śledzi i steruje parametrami poszczególnych urządzeń. Zmiana temperatury zewnętrznej automatycznie przekłada się na zmianę parametrów pracy węzła. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie optymalnych warunków klimatycznych w ogrzewanych pomieszczeniach i minimalizacja kosztów ciepła.
 • System telemetrii i łączność radiowa.
 • Sieci cieplne w technologii rur preizolowanych.

Ekologia.

 • Skład spalin powstających w procesie spalania paliwa monitorowany jest za pomocą systemu ciągłego pomiaru emisji spalin.
 • Urządzenia odpylające o wysokiej sprawności w układach dwu i trój – stopniowych.

Ekonomia.

 • Prawie trzykrotnie niższe koszty niż przy ogrzewaniu olejowym.
 • Oszczędność powierzchni użytkowej – dla domu jednorodzinnego to dodatkowe ok. 6 m2 powierzchni.

Bezpieczeństwo.

 • Pewność i niezawodność dostaw.
 • Brak jakiegokolwiek zagrożenia pożarem czy wybuchem.
 • Pogotowie ciepłownicze – 24 godz. / dobę.

Komfort.

 • Indywidualne dostosowanie parametrów pracy węzłów do potrzeb i wymagań każdego z odbiorców.
 • Bezobsługowa, cicha praca urządzeń.
 • Dyskretny odczyt liczników.

Przyłącz się do sieci MPEC Sp. z o.o. w Łomży.

Jeśli dokonałeś słusznego wyboru i chcesz żeby Twój obiekt został przyłączony do miejskiej sieci cieplnej - pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest zawarcie umowy o przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej, a następnie zawarcie umowy sprzedaży ciepła.

Aby tego dokonać należy zgłosić się do Działu Projektowania i Obsługi Odbiorców przy ul. Kopernika 9a (parter) z następującymi dokumentami:

 1. Odbiorcy prywatni:
  • tytuł prawny do obiektu tzn. każde uprawnienie do władania obiektem (np. własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa)
 2. Pozostali odbiorcy:
  • tytuł prawny do obiektu
  • wyciąg z rejestru handlowego, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub inny dokument upoważniający do prowadzenia działalności, czy dokument umowa spółki cywilnej ( w przypadku takiej spółki)
  • nr NIP

Po podpisaniu umowy o przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej i zrealizowaniu inwestycji należy zgłosić się ponownie do Działu Projektowania i Obsługi Odbiorców w celu podpisania projektu umowy o sprzedaży ciepła.
Podpisanie ww. umowy oraz zlecenia na rozpoczęcie dostawy ciepła stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży dostawy ciepła do Twojego budynku.

Opłaty za ciepło.

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie taryfy dla ciepła MPEC Sp. z o.o. w Łomży, która stanowi zbiór cen, stawek i opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sposoby dokonywania obciążeń za dostarczone ciepło.

MPEC Sp. z o.o. w Łomży w zakresie przesyłania, i dystrybucji ciepłem stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami ciepła następujące rodzaje opłat:

 1. Opłata zmienna, stanowiąca iloczyn zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym, zmierzonego urządzeniem pomiarowym (ciepłomierzem) zainstalowanym w węźle cieplnym i ceny 1 GJ wynikającej z cen taryfy dla ciepła, składająca się z:
  • opłaty za energię cieplną,
  • opłaty za usługi przesyłowe.
 2. Roczna opłata stała, płatna w 12 miesięcznych ratach, składająca się z:
  • opłaty za moc zamówioną, wynikającej z cen taryfy dla ciepła i ilości zamówionej mocy cieplnej,
  • opłaty za usługi przesyłowe, wynikającą z cen taryfy dla ciepła i ilości zamówionej mocy cieplnej.

O wprowadzeniu zmiany cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani w ciagu jednego okresu rozliczeniowego od dnia  wejścia w życie nowych cen i stawek opłat.

Reklamacje dotyczące wystawionych za ciepło faktur bądź zakłócenia w dostawie ciepła należy zgłaszać w Dziale Projektowania i Obsługi Odbiorców.

Przy współpracy z MPEC-em zima może być piękna.