Zastrzeżenia prawne - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zawartość strony

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego MPEC sp. z o.o., są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego MPEC sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do MPEC sp. z o.o. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody MPEC sp. z o.o.. MPEC sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie MPEC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. MPEC sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu MPEC sp. z o.o..

Miejskie przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Łomży, ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Białymstoku pod numerem: 0000064803, numer NIP: 718-000-01-45, Regon: 450187317 kapitał zakładowy: 22 021 500,00 (wniesiony w całości)