Przesył - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Infrastruktura

Przesyłanie energii cieplnej

1. Sieć cieplna.

            Sieć cieplna miasta Łomża zasilana jest z jednego źródła ciepła. Sieć cieplna magistralna pracuje w układzie pierścieniowo – promieniowym.

Zakres średnic rurociągów: DN 25 ÷ DN 600.

Pojemność zładu miejskiej sieci cieplnej wynosi 5895 m3

Łączna długość sieci wysokich parametrów wynosi 71,3 km

w tym:

  • sieć magistralna          - 20,5 km
  • rozdzielcza                  - 28,6 km
  • przyłącza                    - 23,4 km

Sieć wykonana jest w technologii kanałowej oraz w technologii rur preizolowanych.

Sieć cieplna preizolowana o długości 53,5 km stanowi 73,7% całkowitej długości sieci cieplnej wysokich i niskich parametrów. Aktualną  lokalizację sieci cieplnej dla miasta Łomża przedstawia załączony schemat.

2. Węzły cieplne.

W miejskim systemie ciepłowniczym pracuje 750 węzłów cieplnych. Są to węzły wymiennikowe. Węzły jednofunkcyjne centralnego ogrzewania, pracujące wyłącznie w sezonie grzewczym, w ilości 135 sztuk stanowią 18% wszystkich węzłów. Węzły ciepłownicze wyposażone są w urządzenia automatycznej regulacji zapewniające prawidłowe wykorzystanie energii cieplnej dostarczanej do sieci, rozdzielanie nośnika energii cieplnej z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych odbiorców oraz zapewnienie parametrów pracy instalacji odbiorczych w celu dotrzymania standardów jakościowych i warunków umownych. Rejestracja ilości dostarczonego ciepła do węzłów cieplnych następuje w urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych.

Struktura własnościowa węzłów cieplnych przedstawia się następująco:

  • węzły cieplne własne                         -   425 szt.
  • w tym: węzły grupowe   - 30 szt.
  • węzły cieplne obce                            -   325 szt.
  • Razem węzły pracujące w systemie -   750 szt.

System nadzoru pracy węzłów cieplnych:

Zdalnym systemem nadzoru pracy i sterowania węzłów „SIGMA” objętych jest 163 szt. węzłów cieplnych, co stanowi 22,44% węzłów pracujących w systemie. Transmisja danych z węzłów oparta jest na wykorzystaniu połączeń internetowych IST i INTROLAN oraz na drodze radiowej z wykorzystaniem stacji bazowychzakładowej sieci LAN.