Usługi - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Serwisowanie wezłów cieplnych

W Miejskim Systemie Ciepłowniczym w Łomży zainstalowanych jest 780 szt. węzłów cieplnych z czego 429 stanowi własność Spółki. Blisko 1/3 wszystkich węzłów cieplnych objęta jest zdalnym i stałym monitoringiem, który pozwala na obserwację ich pracy i szybkie reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

Systematyczny przegląd urządzeń i pracy węzła cieplnego to gwarancja optymalnego zużycia energii cieplnej i niezawodności działania urządzenia. W sytuacji, kiedy węzeł cieplny jest własnością Odbiorcy ciepła, MPEC Sp. z o.o. w Łomży oferuje usługę polegająca na stałym serwisowaniu tego urządzenia. Zakres usługi obejmuje:

 • załączanie / wyłączanie węzła,
 • regulację i optymalizację parametrów pracy węzła,
 • okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych (o ile są zamontowane w węźle),
 • kontrolę działania zaworów bezpieczeństwa,
 • kontrolę prawidłowości pracy poszczególnych zespołów, urządzeń i elementów,
 • sprawdzanie szczelności połączeń, usuwanie przecieków w węźle cieplnym,
 • czyszczenie filtrów, odmulacza,
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej w wypadku ingerencji serwisantów w układy elektryczne,
 • sprawdzenie prawidłowości działania zabezpieczeń różnicowo – prądowych,
 • kontrolę zasilania elektrycznego tablic i rozdzielnic,
 • wymiana elementów instalacji elektrycznej węzła typu: żarówek oświetleniowych, wyłączników i gniazd 220V,
 • wytypowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany,
 • typowanie wymienników ciepła do płukania chemicznego,
 • sprawdzanie mocowania poszczególnych elementów węzła cieplnego,
 • zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych elementów węzła cieplnego,
 • sprawdzanie stanu i uzupełnianie izolacji termicznej węzła cieplnego

Czynności przeglądów i konserwacji nie obejmują badań Urzędu Dozoru Technicznego.

Przeglądy okresowe węzła cieplnego odbywają się 2 razy w roku. Konserwacja węzła cieplnego ma miejsce 1 raz na dwa miesiące. Naprawy urządzeń dokonywane są w razie zaistnienia takiej konieczności.

Właścicieli węzłów cieplnych zainteresowanych świadczeniem usługi serwisowej przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży prosimy o kontakt pod nr. tel. 862152805.

 

 

 

Usługi laboratorium

Dział Ochrony Środowiska MPEC Sp. z o.o. w Łomży realizujący zadania na rzecz ochrony środowiska jako całości - wielopłaszczyznowo -  prowadzi w ramach działalności statutowej badania laboratoryjne. Zespół profesjonalnie przygotowanych pracowników, legitymujący się długoletnim doświadczeniem zawodowym oraz dobre warunki lokalowe i wyposażenie  laboratorium w wysokiej jakości, specjalistyczne urządzenia  pozwalają na wykonywanie  różnego rodzaju analiz przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne Spółki, ale również na zlecenia podmiotów zewnętrznych.

Laboratorium wykonuje oznaczenia w zakresie:

 • paliw

  1. badania paliwa stałego ( ekogroszek, węgiel kamienny, miał węglowy, biomasa) pod kątem określenia klasy paliwa

  2.  oznaczenie części palnych w odpadach paleniskowych

 • wody

  1.  badania fizykochemiczne  wody surowej i technologicznej

  2.  dobór parametrów i przeprowadzenie procesu płukania chemicznego wymienników rurowych typu JAD

 Laboratorium nie posiada akredytacji, jednak umiejętności pracowników, np. w zakresie poboru i właściwego przygotowania prób węgla do badań energetycznych czy oznaczanie siarki w paliwie, zdobyte poprzez  długoletnią  praktykę w wykonywaniu tego typu  usług laboratoryjnych, jak również wiedza  zespołu przekładają się na wysoką skuteczność , w tym finansową, w rozliczeniach reklamacyjnych zamawianych paliw, zarówno tych pozyskiwanych na potrzeby instalacji energetycznego spalania w Ciepłowni Miejskiej w Łomży, jak również dla klientów zewnętrznych, zlecających MPEC swoje badania.

Szczegółowych informacji na temat wykonania analiz laboratoryjnych udziela Danuta Fronczek - Kierownik Działu Ochrony Środowiska tel. 862152819.

Badania wykonywane są w Laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Łomży, ul. Ciepła 16

Tekst: Danuta Fronczek - Kierownik Działu Ochrony Środowiska