Badanie paliw (ekogroszku) - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Usługi laboratorium

Dział Ochrony Środowiska MPEC Sp. z o.o. w Łomży realizujący zadania na rzecz ochrony środowiska jako całości - wielopłaszczyznowo -  prowadzi w ramach działalności statutowej badania laboratoryjne. Zespół profesjonalnie przygotowanych pracowników, legitymujący się długoletnim doświadczeniem zawodowym oraz dobre warunki lokalowe i wyposażenie  laboratorium w wysokiej jakości, specjalistyczne urządzenia  pozwalają na wykonywanie  różnego rodzaju analiz przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne Spółki, ale również na zlecenia podmiotów zewnętrznych.

Laboratorium wykonuje oznaczenia w zakresie:

  • paliw

    1. badania paliwa stałego ( ekogroszek, węgiel kamienny, miał węglowy, biomasa) pod kątem określenia klasy paliwa

    2.  oznaczenie części palnych w odpadach paleniskowych

  • wody

    1.  badania fizykochemiczne  wody surowej i technologicznej

    2.  dobór parametrów i przeprowadzenie procesu płukania chemicznego wymienników rurowych typu JAD

 Laboratorium nie posiada akredytacji, jednak umiejętności pracowników, np. w zakresie poboru i właściwego przygotowania prób węgla do badań energetycznych czy oznaczanie siarki w paliwie, zdobyte poprzez  długoletnią  praktykę w wykonywaniu tego typu  usług laboratoryjnych, jak również wiedza  zespołu przekładają się na wysoką skuteczność , w tym finansową, w rozliczeniach reklamacyjnych zamawianych paliw, zarówno tych pozyskiwanych na potrzeby instalacji energetycznego spalania w Ciepłowni Miejskiej w Łomży, jak również dla klientów zewnętrznych, zlecających MPEC swoje badania.

Szczegółowych informacji na temat wykonania analiz laboratoryjnych udziela Danuta Fronczek - Kierownik Działu Ochrony Środowiska tel. 862152819.

Badania wykonywane są w Laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Łomży, ul. Ciepła 16

Tekst: Danuta Fronczek - Kierownik Działu Ochrony Środowiska