Serwis węzłów cieplnych - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Serwisowanie wezłów cieplnych

W Miejskim Systemie Ciepłowniczym w Łomży zainstalowanych jest 780 szt. węzłów cieplnych z czego 429 stanowi własność Spółki. Blisko 1/3 wszystkich węzłów cieplnych objęta jest zdalnym i stałym monitoringiem, który pozwala na obserwację ich pracy i szybkie reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

Systematyczny przegląd urządzeń i pracy węzła cieplnego to gwarancja optymalnego zużycia energii cieplnej i niezawodności działania urządzenia. W sytuacji, kiedy węzeł cieplny jest własnością Odbiorcy ciepła, MPEC Sp. z o.o. w Łomży oferuje usługę polegająca na stałym serwisowaniu tego urządzenia. Zakres usługi obejmuje:

 • załączanie / wyłączanie węzła,
 • regulację i optymalizację parametrów pracy węzła,
 • okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych (o ile są zamontowane w węźle),
 • kontrolę działania zaworów bezpieczeństwa,
 • kontrolę prawidłowości pracy poszczególnych zespołów, urządzeń i elementów,
 • sprawdzanie szczelności połączeń, usuwanie przecieków w węźle cieplnym,
 • czyszczenie filtrów, odmulacza,
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej w wypadku ingerencji serwisantów w układy elektryczne,
 • sprawdzenie prawidłowości działania zabezpieczeń różnicowo – prądowych,
 • kontrolę zasilania elektrycznego tablic i rozdzielnic,
 • wymiana elementów instalacji elektrycznej węzła typu: żarówek oświetleniowych, wyłączników i gniazd 220V,
 • wytypowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany,
 • typowanie wymienników ciepła do płukania chemicznego,
 • sprawdzanie mocowania poszczególnych elementów węzła cieplnego,
 • zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych elementów węzła cieplnego,
 • sprawdzanie stanu i uzupełnianie izolacji termicznej węzła cieplnego

Czynności przeglądów i konserwacji nie obejmują badań Urzędu Dozoru Technicznego.

Przeglądy okresowe węzła cieplnego odbywają się 2 razy w roku. Konserwacja węzła cieplnego ma miejsce 1 raz na dwa miesiące. Naprawy urządzeń dokonywane są w razie zaistnienia takiej konieczności.

Właścicieli węzłów cieplnych zainteresowanych świadczeniem usługi serwisowej przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży prosimy o kontakt pod nr. tel. 862152805.