Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Zaawansowanie projektu "Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża" wg stanu na 31 grudnia 2013 roku

Rok 2013 był kolejnym rokiem realizacji zakrojonej na szeroka skalę  modernizacji systemu ciepłowniczego w Łomży. Przedsięwzięcie jest realizowane przez MPEC sp. z o.o. w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.2. – Efektywna dystrybucja energii. Projekt zakładał wymianę  10,191 km rur ciepłowniczych z technologii kanałowej lub z estakad na technologię rur preizolowanych usytuowanych pod ziemią, oraz montaż 33 szt. nowych węzłów cieplnych. Wydatki zaplanowano na kwotę  netto  20 381 tys. zł.  Okres realizacji obejmuje lata 2007 – 2015 przy czym największe natężenie prac  przypada na lata 2009 – 2014.

Dtychczas, w ramach Projektu wymieniono 8945 mb rur ciepłowniczych w tym magistralnych 2811 mb, rozdzielczych 4232,5 mb i przyłączy 1901,5 mb. Zamontowano i uruchomiono 24 szt. węzłów kompaktowych w tym w 2013 roku 10 szt. nowych węzłów cieplnych w budynkach położonych na osiedlu Konstytucji przy ul. Śniadeckiego i Niemcewicza. Łącznie MPEC poniósł nakłady netto w wysokości ogółem 15 594 615,62 zł dla których uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 10 196 161,61 zł. Wg szacunku łączna redukcja strat ciepła zakładana w projekcie w wysokości 31 272 GJ rocznie po zastosowaniu nowoczesnych technologii – wg teoretycznych wyliczeń na koniec 2013 roku powinna osiągnąć poziom 26 594,32 GJ. Stopień realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2013 roku w zakresie sieci ciepłowniczych wynosi ok. 86%, a w zakresie węzłów cieplnych ok. 73%.

Dzięki Projektowi w systemie ciepłowniczym miasta Łomża udział sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej  na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 71,80%. Całkowita długość sieci wysokoparametrowych to 71,3 km w tym sieci preizolowanych 51,2 km. W systemie ciepłowniczym wyeliminowano duże węzły grupowe zastępując je kompaktowymi węzłami indywidualnymi.