Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Zaawansowanie projektu "Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża" wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

06 narew UERok 2014 był kolejnym rokiem realizacji zakrojonej na szeroka skalę  modernizacji systemu ciepłowniczego w Łomży. Przedsięwzięcie jest realizowane przez MPEC sp. z o.o. w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.2. – Efektywna dystrybucja energii. Projekt wraz z zadaniami dodatkowymi zakładał wymianę  ok. 11 km rur ciepłowniczych z technologii kanałowej lub z estakad na technologię rur preizolowanych usytuowanych pod ziemią, oraz montaż 33 szt. nowych węzłów cieplnych. Wydatki zaplanowano na kwotę  netto  20 381 tys. zł.  Okres realizacji obejmuje lata 2007 – 2015 przy czym największe natężenie prac  przypada na lata 2009 – 2014. Dotychczas w ramach Projektu wymieniono 10424,5 mb rur ciepłowniczych w tym magistralnych 2937 mb, rozdzielczych 4992,5 mb i przyłączy 2495 mb. Zamontowano i uruchomiono 33 szt. węzłów kompaktowych w tym w 2014 roku 9 szt. nowych węzłów cieplnych w budynkach położonych na osiedlu przy ul. Kołłątaja i Przykoszarowa. Łącznie MPEC poniósł nakłady netto w wysokości ogółem 17 628 676,12 zł dla których uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 11 498 225,29 zł.

W dniu 17.07.2014r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie. W ramach zadań dodatkowych wykonano: Zadanie nr XXIII (Rządowa) Etap I, Zadanie nr XXI (Kasztelańska, Rycerska) i Zadanie nr XVIII etap II (Piłsudskiego – Al. Legionów) i zostały one zgłoszone do refundacji.

Wg szacunku łączna redukcja strat ciepła zakładana w projekcie w wysokości 31 272 GJ rocznie po zastosowaniu nowoczesnych technologii – wg teoretycznych wyliczeń na koniec 2014 roku powinna osiągnąć poziom 30 216,18 GJ. Stopień realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2014 roku w zakresie sieci ciepłowniczych wynosi ok. 95%, a w zakresie węzłów cieplnych 100%.

Dzięki Projektowi w systemie ciepłowniczym miasta Łomża wzrósł udział sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej i na dzień 31 grudnia 2014 roku wskaźnik ten wyniósł 73,71%. Całkowita długość sieci wysokoparametrowych to 71,3 km w tym sieci preizolowanych 53,5 km. W systemie ciepłowniczym prawie w całości wyeliminowano duże węzły grupowe zastępując je kompaktowymi węzłami indywidualnymi.