Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Zaawansowanie projektu "Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu energii cieplnej na terenie miasta Łomża" wg stanu na 31 grudnia 2012 roku

Projekt tablica informacyjnaRok 2012 był kolejnym rokiem realizacji zakrojonej na szeroka skalę  modernizacji systemu ciepłowniczego w Łomży. Przedsięwzięcie jest realizowane przez MPEC sp. z o.o. w Łomży w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.2. – Efektywna dystrybucja energii. Projekt zakładał wymianę  10,191 km rur ciepłowniczych z technologii kanałowej lub z estakad na technologię rur preizolowanych usytuowanych pod ziemią, oraz montaż 33 szt. nowych węzłów cieplnych. Wydatki zaplanowano na kwotę  netto  20 381 tys. zł.  Okres realizacji obejmuje lata 2007 – 2015 przy czym największe natężenie prac  przypada na lata 2009 – 2014. Dotychczas w ramach tego przedsięwzięcia wymieniono  7401 mb rur ciepłowniczych  w tym magistralnych  2238 mb,  rozdzielczych 3819 mb  i przyłączy  1354 mb. Zamontowano i uruchomiono 14 szt. węzłów kompaktowych w tym w 2012 roku 12 szt. nowych węzłów cieplnych w budynkach położonych na osiedlu Konstytucji 3-go Maja.  Łącznie MPEC poniósł nakłady netto w wysokości   ogółem  12 871 711,69  zł dla których uzyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  dofinansowanie w kwocie  7 843 455,78 zł.   Wg szacunku MPEC  łączna redukcja strat ciepła zakładana w projekcie w wysokości 28 030 GJ rocznie po zastosowaniu  nowoczesnych technologii – wg teoretycznych wyliczeń na koniec 2013 roku  powinna osiągnąć   poziom 19 696,72 GJ. Stopień realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2012 roku w zakresie sieci ciepłowniczych wynosi ok. 60%, a w zakresie węzłów cieplnych  ok. 43%. Ogólnie można stwierdzić, że półmetek w realizacji projektu został przekroczony.

Realizacja zadań szczegółowych wg stanu na 31 grudnia 2012 roku:

  1. Zakres rzeczowy
  2. Zadania na tle schematu sieci ciepłowniczej