Loading color scheme

Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwzestawienie znakow UEiMPECProjekt: ,, Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa" realizowany jest w ramach:

Priorytetu 1. -              Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Działanie  1.1. -            Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Poddziałanie  1.1.1. -   Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zmniejszenie emisyjności poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie REZULTATÓW będzie:

  1. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 30 583,38 Mg CO2.
  2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE na poziomie 80 209,44 MWht/rok.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie PRODUKTU będzie:

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 12,50 MWt.
  2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o 12,50 MWt.
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt..
  4. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt..

Koszt całkowity zadania to 26 777 100,00 PLN w tym koszty kwalifikowalne - 21 750 000,00 PLN.

Udział dofinansowania projektu ze środków POIiŚ - 9 843 750,00 PLN.

Realizacja Projektu przewiduje się na lata 2018-2019.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.01.01-00-0001/17-00 informuję się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych   nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl (mailto:naduzycia.POIS@mir.gov.pl) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.(https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że w wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie  1.1.1. Wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. w ramach konkursu POIS/1.1.1/1/16  o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” został oceniony pozytywnie. Projekt znajduje się na miejscu 1 listy projektów ocenionych pozytywnie dla ww. konkursu  z kwotą dofinansowania w wysokości 9 843 750,00 zł.

Więcej

Tablice informacyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. Na terenie prowadzonych prac przy ul. Ciepłej oraz w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Kopernika zamontowane zostały tablice informacyjno – promocyjne.

Więcej