Loading color scheme

Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwzestawienie znakow UEiMPECProjekt: ,, Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa" realizowany jest w ramach:

Priorytetu 1. -              Zmniejszenie emisyjności gospodarki  Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Działanie  1.1. -            Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Poddziałanie  1.1.1. -   Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zmniejszenie emisyjności poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie REZULTATÓW będzie:

  1. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 30 583,38 Mg CO2.
  2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE na poziomie 80 209,44 MWht/rok.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie PRODUKTU będzie:

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych o 12,50 MWt.
  2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o 12,50 MWt.
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt..
  4. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt..

Koszt całkowity zadania to 26 777 100,00 PLN w tym koszty kwalifikowalne - 21 750 000,00 PLN.

Udział dofinansowania projektu ze środków POIiŚ - 9 635 814,00 PLN.

Pożyczka ze środków NFOŚiGW - 11 906 250,00 PLN.

Realizacja Projektu przewiduje się na lata 2018-2019.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.01.01-00-0001/17-00 informuję się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych   nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl (mailto:naduzycia.POIS@mir.gov.pl) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.(https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

logotyp 01

MPEC w nowej odsłonie

W 2017 roku rozpoczeliśmy inwestycję pn. "Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”.

Więcej

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod kocioł na biomasę

Ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego w fundament paleniska kotłowego przyszłego źródła wytwarzania ciepła opartego na technologii spalania biomasy odbyła się wczoraj na terenie miejskiej ciepłowni. Był to symboliczny moment rozpoczęcia budowy planowanego przedsięwzięcia.

Więcej

Ciepła woda znowu w kranach

Miejska Spółka ciepłownicza wywiązała się z zadania. Ciepła woda w kranach popłynęła w wielu miejscach wcześniej niż to zakładano.

Więcej

Tablice informacyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. Na terenie prowadzonych prac przy ul. Ciepłej oraz w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Kopernika zamontowane zostały tablice informacyjno – promocyjne.

Więcej

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że w wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie  1.1.1. Wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. w ramach konkursu POIS/1.1.1/1/16  o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” został oceniony pozytywnie. Projekt znajduje się na miejscu 1 listy projektów ocenionych pozytywnie dla ww. konkursu  z kwotą dofinansowania w wysokości 9 843 750,00 zł.

Więcej