Loading color scheme

Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy.

FE POIS poziom pl 1 rgb

Projekt: ,, Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy " realizowany jest w ramach:

Priorytetu 1. -               Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Działanie  1.6. -            Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Poddziałanie  1.6.1. -   Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU jest zmniejszenie emisyjności poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z OZE.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie REZULTATÓW będzie:

  1. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) o 49 005,65 Mg CO2.
  2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 313 180,84 GJ/rok.

EFEKTEM PROJEKTU na poziomie PRODUKTU będzie:

  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych o 12,50 MW.
  2. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji z OZE- 1 szt..
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 szt..

Koszt całkowity zadania to 57 195 000,00 PLN w tym koszty kwalifikowalne - 46 480 000,00 PLN.

Dofinansowanie na realizowanie projektu ze środków POIiŚ - 18 876 922,00PLN.

Pożyczka ze środków NFOŚiGW - 27 603 078,00 PLN.

Zakończenie realizacji Projektu przewiduje się na dzień 30.09.2023 r.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.06.01-00-0029/18-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl (mailto:naduzycia.POIS@mir.gov.pl) lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.(https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

Podpisanie umowy z Wykonawcą

Instalacja biomasowa, na którą składają się niezależne palenisko i kocioł VHB-12.5, dedykowany dla instalacji komina wraz z elektrofiltrem oraz układ podawania paliwa z placem magazynowym została uruchomiona 02.01.2020 r. To pierwsza faza głębszych działań modernizacyjnych jakie realizuje MPEC Sp. z o.o. w Łomży w źródle wytwarzania ciepła.

Więcej

Tablice informacyjne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w  Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy.”. Na terenie prowadzonych prac przy ul. Ciepłej oraz w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Kopernika zamontowane zostały tablice informacyjno – promocyjne.

Więcej

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. w ramach konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17  o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w  Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy.” został oceniony pozytywnie. Projekt znajduje się na miejscu 17 listy projektów ocenionych pozytywnie dla ww. konkursu  z kwotą dofinansowania w wysokości 18 876 922,00 zł.

Więcej