Loading color scheme

RODO - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna MPEC Sp. z o.o. w Łomży dot. RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. (dalej: MPEC Sp. z o.o. w Łomży).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża ( nr tel. 86 216 54 31, adres e-mail: sekretariat@mpec.lom.pl).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MPEC Sp. z o.o. w Łomży, możliwy jest pod nr tel. 86 215 28 55 lub adresem e-mail: m.cwalina@mpec.lom.pl lub zastępcą inspektora ochrony danych osobowych nr tel. 86 216 54 33, adres e-mail: m.szymanska@mpec.lom.pl.

3. MPEC Sp. z o.o. w Łomży może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
- realizacji umowy sprzedaży energii cieplnej,
- realizacji innych umów, w szczególności dotyczących zakupu i sprzedaży, towarów i usług,
- sprawy dotyczące pracowników, w tym dotyczące rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pana prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych,
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których MPEC Sp. z o.o. w Łomży przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których MPEC Sp. z o.o. w Łomży posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Informujemy też, że nie jesteście Państwo profilowani.

 

Łomża, dnia 24.05.2018 r.