Loading color scheme

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że w  wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. w ramach konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17  o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w  Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy.” został oceniony pozytywnie. Projekt znajduje się na miejscu 17 listy projektów ocenionych pozytywnie dla ww. konkursu  z kwotą dofinansowania w wysokości 18 876 922,00 zł.

 

W dniu 20.12.2018r podpisano umowę o dofinansowanie nowej inwestycji pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Spółka z o.o.