Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r

TEIR/ZC/20/17

TEIR-ZC-20-17

Załącznik Nr 1 do zapytania

Szczegółowy formularz cenowy

Wyjaśnienie 1

19.09.2017 ZC/20/2017

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej