Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Wykonanie badania sprawozdania finasowego przez biegłego rewidenta za rok 2017 i 2018.

TEIR/ZC/27/17

Ogłoszenie

-

04.12.2017 ZC/27/17R

-