Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Dostawa urządzeń i podzespołów do modernizacji węzłów cieplnych w ramach wdrażania systemu telemetrii.

TEIR/PU/23/17

SIWZ TEIR-PU-23-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienie 1

Załącznik do wyjaśnienia 1

16.10.2017r PU/23/17R

-