Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Wymiana zasobników pyłów pod cyklonami instalacji odpylania spalin za kotłem WR-25 ( K-3) zainstalowanym w Ciepłowni Miejskiej w Łomży.

TEIR/ZC/02/18

SIWZ-TEIR_ZC_02-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-
- -

postępowanie

unieważnione