Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych, po wykonanych pracach związanych z wymianą, budową sieci ciepłowniczych oraz ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi na terenie miasta Łomża

TEIR/ZC/03/18

SIWZ-TEIR_ZC-03-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego

-
30.01.2018 brak ofert

-

 

wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej