Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Dostawa kompletnych liczników ciepła wraz z ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu (śrubunkowe).

TEIR/ZC/04/18

SIWZ TEIR-ZC-04-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do formularza

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-
08-02-2018 ZC-04-18R

-