Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych, po wykonanych pracach związanych z wymianą, budową sieci ciepłowniczych oraz ewentualnymi sytuacjami awaryjnymi na terenie miasta Łomża.

TEIR/ZC/03A/18

Ogłoszenie_ZC-03A-18

SIWZ-TEIR_ZC-03A-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego

Wyjaśnienie 1

Zmieniony załącznik Nr 1A

 

23.02.2018 ZC-03A-18R

-

 

wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i ciągów pieszych