Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Wymiana zasobników pyłów pod cyklonami instalacji odpylania spalin za kotłem WR-25 ( K-3) zainstalowanym w Ciepłowni Miejskiej w Łomży - przetarg ponowiony.

TEIR/ZC/02A/18

SIWZ_TEIR_ZC_02A_18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-
28.02.2018 ZC-02A-18R

-