Wykonanie okresowej kontroli (przeglądu technicznego) komina Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ul. Ciepłej 16 o wysokości H=152,0 m oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (ekspertyzy technicznej) wymaganej przepisami, w zakresie merytorycznym określon - MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej