Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Wykonanie prac pomiarowych w Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ul. Ciepłej 16

TEIR/ZC/14/18

SIWZ TEIR-ZC-14-18

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

-
25.06.2018 ZC/14/18R

-