Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

RPUPP

RAMOWY PROGRAM UPROSZCZONEJ PROCEDURY PRZETARGOWEJ (RPUPP)

I. Tryb postępowania w ramach Ramowego Programu Uproszczonej Procedury Przetargowej:

 1. Ramowy Program Uproszczonej Procedury Przetargowej ma zastosowanie do zamówień o wartości nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
 2. Postępowanie przetargowe w ramach RPUPP przebiega w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Postępowanie przetargowe w ramach RPUPP przebiega w formie przetargu pisemnego, o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego.
 4. Postępowanie przetargowe w ramach RPUPP przeprowadza komisja przetargowa powołana zgodnie z § 2 zarządzenia.
 5. Komisja przetargowa koordynuje przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), przedstawia do zatwierdzenia Członkom Zarządu i po zatwierdzeniu ogłasza postępowanie przetargowe publicznie zapraszając wszystkich zainteresowanych do złożenia swoich ofert. Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać między innymi określenie wewnętrznych procedur zawierania umów stosowanych w postępowaniu przetargowym.
 6. W postępowaniach przetargowych dla zadań realizowanych w ramach POIiŚ, w celu wypełnienia zasady jawności należy przekazać ogłoszenie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej / TED (Tenders Elektronic Daily). Ogłoszenie powinno zawierać m. in.: opis podstawowych informacji dotyczących zamówienia, sposób jego udzielania wraz z zaproszeniem do skontaktowania się z Zamawiającym, warunki stawiane wykonawcom, dokumenty potwierdzające ich spełnianie, kryteria oceny ofert, krótki opis przedmiotu zamówienia, a także informację o miejscu publikacji pełnej treści ogłoszenia o przetargu.
 7. SIWZ powinna zawierać w szczególności:
  • określenie Zamawiającego,
  • opis trybu udzielenia zamówienia,
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • termin realizacji zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
  • wskazanie oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  • wskazanie osób upoważnionych do kontaktowania się z oferentami,
  • długość terminu związania ofertą,
  • opis przygotowania oferty,
  • miejsce i termin składania wniosków i ofert oraz otwarcia ofert,
  • opis trybu wyboru oferty.
 8. SIWZ może zawierać w uzasadnionych przypadkach obowiązek wniesienia wadium, jego formę i opis sposobu wniesienia i zwrotu wadium.
 9. Przedmiot zamówienia winien być opisany w SIWZ w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.
 10. Komisja przetargowa dokonuje analizy otrzymanych ofert, przedstawia Członkom Zarządu propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
 11. Komisja przetargowa dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty kieruje się przede wszystkim kryterium najniższej ceny przy zachowaniu wysokiej jakości zaproponowanych przez oferentów rozwiązań technicznych.
 12. Zamawiający o wynikach postępowania poinformuje wszystkich uczestników w formie pisemnej.
 13. W przypadku, gdy Zamawiający zastosuje tryb wskazany w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, a następnie unieważni postępowanie z powodu braku ofert, lub odrzuci wszystkie oferty ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, ponowne przeprowadzenie postępowania w ww. trybie nie jest wymagane. W takim przypadku Zamawiający przeprowadzi postępowanie uwzględniające rozeznanie rynku. Nie dopuszcza się przy tym istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia a w szczególności w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji.
 14. Rozeznanie rynku polega na uzyskaniu, o ile to możliwe, dokumentów potwierdzających iż dana usługa, robota lub dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej.
 15. Rozeznanie rynku polega na porównaniu, co najmniej dwóch ważnych ofert bądź uzyskaniu jednej oferty, ale po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu na ogólnodostępnej stronie internetowej.
 16. W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30000,-zł bez podatku od towarów i usług, Zamawiający może z pominięciem ww. trybu dokonać zakupu lub zlecić usługę z wolnej ręki wybranemu dostawcy/wykonawcy/zleceniobiorcy.

16a. W przypadku zamówień, których wartość jest większa od kwoty 30000,-zł, a nie przekracza kwoty 70000,-zł bez podatku od towarów i usług, Zamawiający może z pominięciem ww. trybu dokonać zakupu lub zlecić usługę z wolnej ręki wybranemu dostawcy/wykonawcy/zleceniobiorcy po wcześniejszym rozeznaniu rynku. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie będzie możliwe, Zamawiający wykaże okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku.

16b. W przypadku dostaw lub usług powtarzających sie okresowo, wartoscią zamówienia jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie lub krótszym, jeżeli zamówienie trwa krócej niż 12 miesięcy.

16c.  Do zamówień na zakup energii elektrycznej na potrzeby przedsiębiorstwa stosuje się zasady określone w załączniku nr 1 do Ramowego Programu Uproszczonej Procedury Przetargowej."

     17. Dokumenty jakie Zamawiający powinien uzyskać do potwierdzenia dokonania rozeznania rynku to:

  1. skierowanie do potencjalnych wykonawców (minimum 3-ch) zapytania ofertowego,
  2. oferty otrzymane od oferentów do których wysłane zostały zapytania,
  3. wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej,
  4. wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców.
  5. dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą być w formie pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy.

II. Zasady postępowania w ramach Ramowego Programu Uproszczonej procedury Przetargowej:

 1. Przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych w ramach RPUPP, powinny być uwzględniane następujące zasady:
  1. zasada jawności – w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży 9 (zakładka BIP) oraz zamieszczania ogłoszenia na tablicy informacyjnej umieszczonej na parterze w budynku administracyjnym MPEC Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 9a w Łomży. Dodatkowo ogłoszenie może być ogłoszone w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub skierowane do wybranych oferentów.
  2. zasada niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców i dostawców zaś, w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych,
  3. zasada równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich UE - w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich. Zakazane są między innymi wymagania nakładające:
   • posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce,
   • posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych.
  4. zasada wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,
  5. zasada odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert w odpowiednich terminach umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty,
  6. zasada przejrzystego i obiektywnego podejścia - rozumianej jako obowiązek wyłączania po stronie MPEC Sp. z o.o. w Łomży z przygotowania i prowadzenia przetargu osób, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.