Loading color scheme

Przetargi

TEIR/PU/04/2023

Wykonanie okresowej (5-letniej) kontroli - przeglądu technicznego komina Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ul. Ciepłej  16 o wysokości H=152,0 m oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (ekspertyzy technicznej) wymaganej przepisami.

Więcej

TEIR/PU/03/2023

Dostawa i montaż napędów w komorach ciepłowniczych:komorach ciepłowniczych:

a) ZADANIE I - CC230K przy Al. Piłsudskiego w Łomży:

b) ZADANIE II - AA300K przy ul. Ks. Anny w Łomży.

Więcej

TEIR/PU/05/2022

Wykonanie zabudowy instalacji wody wodociągowej Ø110 z sieci miejskiej zasilającej zbiorniki retencyjne 2 x 150m3 w celach przeciwpożarowych na terenie Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.

Więcej

TEIR/PU/07/2022

Dostawa i montaż napędów w komorze ciepłowniczej przy ZBR CC190K zlokalizowanej przy al. Piłsudskiego w Łomży.

Więcej

TEIR/PU/06/2022

Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji wolnej kubatury w Stacji Uzdatniania Wody z przeznaczeniem na pomieszczenie do prowadzenia prób laboratoryjnych w Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży, na podstawie projektu budowlanego.

Więcej

TEIR/PU/02/2020

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowowy”

Więcej

TEIR/PU/03/2018

Realizacja prac projektowych i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa” w ramach Działania 1.1 POIiŚ 2014-2020.

Więcej

TEIR/PU/11/2018

Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.”

Więcej

TEIR/PU/05/2018

Rozbudowa komory ciepłowniczej, dostawa i montaż armatury regulacyjno – odcinającej, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostawa rur i elementów preizolowanych oraz budowa i przebudowa odcinków sieci cieplnych magistralnych wysokich parametrów jako nowe i przebudowywane wyprowadzenie energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży

Więcej

TEIR/PU/25/2017

Opracowanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”

Więcej